SZMSZ


A Matesz, Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség Példányszám-ellenőrzés eljárási rendje, Szervezeti és működési szabályzata

 
Tartalomjegyzék

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. §
(1) Jelen szabályzatot a Matesz 1996. szeptember 17-i közgyűlése fogadta el.
(2) Jelen szabályzattal összefüggésben az alábbi értelmező kifejezéseket alkalmazzuk:
a) Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség, továbbiakban: Matesz.
b) Példányszám-ellenőrzés eljárási rendje, Szervezeti és működési szabályzat. Továbbiakban: szabályzat.
c) A Matesz által végzett példányszám-ellenőrzés kifejezése, továbbiakban: audit/auditálás.
d) A Matesz által elfogadott és kijelölt auditálást végző személy (természetes és/vagy jogi), továbbiakban: auditor.
e) A Matesz által elfogadott és nyilvántartott auditálási lista, kiadó és/vagy kiadvány, továbbiakban: auditálási lista.
f) Ahol a jelen szabályzat a Matesz főtitkárát említi, azon – kinevezett főtitkár hiányában – a Matesz elnökét kell érteni.
 
2. § A szabályzat és az auditálás célja
(1) A Matesz által végzett auditálás célja, hogy egy független, zárt rendszerű ellenőrzési eljárással igazolja a terjesztési adatok valódiságát. 
(2) Jelen szabályzat célja, hogy egy egységes rendszerbe foglalt – mindenki által megismerhető – metodikájú eljárásban kerüljön az auditálás végrehajtásra, az esetleges panaszeljárás lefolytatásra és a megismert adatok nyilvánosságra hozatalra. 
 
3. § Személyi és területi hatály
(1) Jelen szabályzat Matesz valamennyi tagjára és adott esetben az általa kiadott kiadványra, illetve tevékenységre kiterjed. 
(2) Az auditálás a Matesz Példányszám-ellenőrzési szabályzata alapján készül. 
(3) A Matesz Példányszám-ellenőrzési szabályzatát a Matesz elnöksége alakítja ki, hagyja jóvá és szükség esetén módosítja. 
(4) Ha egy Matesz-tag kiadó talál más használható terjesztés-ellenőrzési módszert, vizsgálható alternatív információkezelési eljárást (mást, mint amit az előzőekben említett szabályzat leír), akkor az ezzel kapcsolatos leírásokat be kell nyújtania a Matesz főtitkárának, és azt csak abban az esetben lehet használni, ha ahhoz az elnökség hozzájárul.
 
4. § Eljáró személyek
(1) A kiadó az auditornak köteles teljes körű betekintési lehetőséget biztosítania a terjesztéssel kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási és egyéb adataiba, amely az auditálási eljárással az auditált kiadvánnyal van kapcsolatban, annak érdekében, hogy az auditálás korrekt, pontos és teljes körűsége biztosított legyen. 
(2) Az auditálási jelentésnek érvényességi kelléke az, hogy a kiadó felelős vezetője és az auditor aláírja. Bármelyik aláírás hiánya esetén az auditálási jelentésről terjesztési bizonylat nem állítható ki. 
 
5. § A vizsgált időszak
(1) Jelen szabályzat alapján jelentés készül minden év január 1-jével vagy a július 1-jével kezdődő naptári féléves időszakban terjesztett példányszámokról. 
(2) Auditálás céljából a következő megjelenési gyakoriság kerül meghatározásra:
a) hetente legalább háromszor megjelenő kiadvány,
b) évente legalább 13-szor, de legfeljebb hetente kétszer megjelenő kiadvány,
c) évente legalább hatszor, de legfeljebb havonta megjelenő kiadvány,
d) évente legalább kétszer, de legfeljebb ötször megjelenő kiadvány,
e) évente legfeljebb egyszer megjelenő kiadvány.
(3) Az auditálási listára újonnan felvett kiadványok esetében az első auditálás tárgya – a kiadók írásos kérésére – a tárgyi féléves auditidőszak második fele lehet.
A (3) bek.-ben foglaltak alapján az a), b), c) és d) kategóriában meghatározott kiadványok esetében minden naptári év január 1-jével vagy július 1-jével kezdődő naptári féléves időszakban, az e) kategóriában meghatározott kiadványok megjelenési gyakoriságával megegyező gyakorisággal készül példányszám-auditálás.

II. AZ AUDITÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

6. § Eljáró auditorok
(1) A Matesz csak bejegyzett könyvvizsgálót bíz meg jelen szabályzatban meghatározott auditálás elvégzésével.
(2) A Matesznak beküldendő auditálási jelentést készítő auditornak minden esetben szerepelnie kell a Matesz által nyilvántartott, elfogadott listán. 
(3) A kijelölt auditorral kapcsolatos bárminemű változást haladéktalanul a Matesz tudomására kell hozni igazolható módon, írásban, és ez a változás csak abban az esetben elfogadott, ha a Matesz főtitkára – akadályoztatás esetét kivéve – 5 munkanapon belül nem nyilatkozik. 
(4) Az előző bekezdésben meghatározott egyetértés beszerzését az auditálás megkezdése előtt, igazolható módon, 15 munkanappal meg kell tenni.
 
7. §
(1) Az auditorok mindig a már hivatkozott Példányszám-ellenőrzési szabályzat hatályos változatát használják. Erre vonatkozóan az auditorok a Matesz főtitkárának nyilatkozatot tesznek, és ennek alapján felelősségük kiterjed arra, hogy a Matesznek küldendő auditálási jelentés megfelel ezen szabályzatban foglaltaknak. 
(2) Az eljáró auditor köteles bármilyen, az auditálással összefüggő kérdéssel, vitával a Matesz főtitkárát haladéktalanul megkeresni.
(3) Az auditálási eljárással összefüggésben az auditornak betekintési joga van a vizsgált kiadó, kiadvány és a Matesz közti teljes levelezésbe.
 
8. § Az auditálási lista
(1) Bármilyen kiadványt auditálni csak akkor lehet, ha ez a Matesz főtitkáránál nyilvántartott auditálási listán szerepel. Az auditálási listára való felkerülés előfeltétele a kiadó által írásban, cégszerűen aláírt auditálási igénylés eljuttatása a Mateszhez. 
(2) Az auditálási listára csak a Matesz-tagok által kiadott publikációkkal a Matesz főtitkáránál lehet írásban jelentkezni, jelen szabályzatban foglaltak betartásával.
(3) Az auditálási listára felkerült kiadványokat a Matesz folyamatosan vizsgálja, ezek auditáltatása kötelező és folyamatos. Az auditálási listáról a kiadó a kiadványt nem vonhatja vissza. 
(4) A listáról törölt kiadvány a törléstől számított egy év után jelentkezhet újrafelvételre, ha ezt a Matesz elnöksége a főtitkár javaslata alapján alkalmasnak találja. 
 
8/A § Próbaauditálás
(1) A kiadónak lehetősége van arra, hogy az auditálási listán nem szereplő kiadványát – az Auditálási szabályzat rendelkezései szerint – próbaauditálásnak vesse alá.
(2) A próbaauditálást egy összefüggő negyedév vizsgálatával lehet elvégeztetni, a jelentkezéstől számított fél évvel visszamenőleg. 
(3) A próbaauditálás tényét és eredményét nem lehet nyilvánosságra hozni.
(4) A próbaauditálás költségeit a kiadó viseli.
 

III. AZ AUDITÁLÁSI LISTÁN SZEREPLŐ KIADVÁNY TULAJDONOSAINAK, KIADÓINAK JOGA, ILLETVE VÁLTOZÁSA

9. §
(1) Bármely, a listán szereplő kiadvány tulajdonviszonyaiban vagy kiadói jogában bekövetkezett változást haladéktalanul írásban közölni kell a Matesz főtitkárával. 
(2) A kiadvány a következő feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén – eredménytelen írásbeli figyelmeztetés után – kerülhet le a listáról:
a) a kiadvány tulajdonlásában bekövetkező bármilyen változást a Matesz főtitkárának írásban nem jelenti, az auditálási díjat nem fizeti meg,
b) az előző tulajdonos nem fizette meg, illetve nem rendezte az esetlegesen ki nem fizetett Matesz-tagdíjat,
c) az előző tulajdonos a még le nem zárt előző periódusokkal összefüggő jelentésekkel kapcsolatos feladatait nem teljesítette,
d) az új tulajdonos hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jelen szabályzat betartásához szükséges valamennyi dokumentumot átvette, megismerte,
e) tulajdonosváltozás esetén a kiadvány mindenkori Matesz-tag tulajdonosa a jog és kötelezettség átadásáról, átvételéről nem intézkedett.
 
10. §
Minden változást a tulajdonosnak egy új Általános információs űrlap kitöltésével kell írásban a Matesz főtitkára tudomására hozni két héten belül. Ezen űrlap esetleges módosítása, változtatása a Matesz elnökségének hatáskörébe tartozik.

IV. A TERJESZTÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS KÉRDÉSEI

11. § A terjesztési beszámoló
(1) A kiadónak a kiadványról készített terjesztési beszámolót (továbbiakban: beszámoló) meg kell küldenie az auditor számára a vizsgált időszaktól számított 3 hónapon belül. Ezen szabály alól felmentést kap azon kiadvány, amelyek auditálását az arra jogosult a tárgyi időszak kezdete után kérte.
(2) Ezt követően az auditor egyezteti a kiadóval az auditálás időpontját, majd a Matesz főtitkárát az auditálás megkezdését megelőző három munkanappal előbb értesíti.
(3) A Matesz főtitkára saját hatáskörében dönt bármely auditáláson való részvételéről. A kiadó ezt köteles tudomásul venni. 
(4) A vasárnap megjelenő hetilapok esetén a kiadó jogosult a terjesztési beszámolójából figyelmen kívül hagyni minden olyan megjelenést, amely jogszabályban rögzített ünnepnapra esett, és a Lapker. Rt az adott napon, igazolt módon, terjesztést nem végzett. Ugyanezen szabályt lehet alkalmazni az V. fejezetben szabályozott gyorsjelentés esetében.
 
12. § Auditálási jelentés
(1) Az auditor a vizsgálat befejezésekor a kiadó által is aláírt auditálási jelentést a Matesz főtitkárának a vizsgált időszak végétől számított fél éven belül megküldi. 
(2) Ha az auditor nem tudja elvégezni a feladatát, erről haladéktalanul értesítenie kell a Matesz főtitkárát. A főtitkár ilyen esetben az auditálás befejezése érdekében eljár az érintett feleknél. Ennek a kiadó hibájából bekövetkező eredménytelenség esetén – vis maior esetét kivéve – a kiadó viseli a következményeket. 
 
13. §
(1) Ha bármilyen auditálási jelentés/beszámoló, bármilyen okból adódóan a jelen szabályzatban meghatározott időszak után érkezik, akkor az elkésettnek tekintendő. Elkésett beszámoló esetén az adott kiadvány példányszámainak negyedéves gyorsjelentés-adatközlése felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés addig marad érvényben, amíg a kiadó az elkésett beszámolót megküldi. Ezt a tényt a Matesz titkársága nyilvánosságra hozza. 
(2) A késedelmesen benyújtott jelentés/beszámoló beküldőinek az auditálási díj 25%-át kitevő pótdíjat kell megfizetniük a számla kibocsátásának dátumától számított 8 (azaz nyolc) munkanapon belül. A jelentés késése esetén terjesztési bizonyítványt a Matesz nem állíthat ki addig, amíg a pótdíj megfizetésre nem kerül.
(3) Ha egy kiadvány jelentése/beszámolója két egymást követő alkalommal késedelmesen kerül benyújtásra, akkor a kései benyújtás miatt kétszeres pótdíjat kell megfizetni. 
(4) Adott kiadványra vonatkozó, késettnek minősített auditjelentés esetén a késés időpontjától számított 6 hónap elteltét követően a Matesz az adott tárgyi auditidőszakra auditálási jelentést nem készít.
 
14. § Terjesztési bizonyítvány
(1) Minden auditálási jelentés alapján a Matesz főtitkára terjesztési bizonyítványt állít ki, amely hitelesen bizonyítja az auditálási jelentés eredményeit. A terjesztési bizonyítvány nyilvános. 
(2) A terjesztési bizonyítványokat az auditálási jelentések beérkezési sorrendjében a beérkezéstől számított két héten belül ki kell állítani, és egy példányban ezt a kiadónak megküldeni. A bizonyítvány érvényességi kelléke a főtitkár aláírása.
(3) Bármely kiadó(k) kiadványainak (médiumainak) egy csoportjáról vagy egészéről egy összetett terjesztési bizonyítványt egy közös, ún. hálózati néven igényelhet(nek) akkor, ha az igénylésben megjelölt valamennyi kiadványról (médiumról) az egyéni terjesztési bizonyítvány ki van állítva. Hálózati névként a polgári jog szabályai szerinti kereskedelmi-üzleti név és/vagy más hivatalos módon nyilvántartott név vehető figyelembe. Ezen névvel való jogszerű kapcsolatot a kiadónak hitelt érdemlően igazolnia kell. Két, vagy több kiadvány példányszámát akkor lehet a fentiek szerint összevonni, ha az összevonni kívánt kiadványok megjelenési gyakorisága azonos.
(4) Az azonos időszakban megjelenő területi mutációkkal (továbbiakban: mutációkkal) megjelenő kiadványok auditálásának esetében minden egyes, az auditálási listán szereplő mutáció auditálását követően mind az egyes mutációk, mind a mutáns kiadvány összesített példányszámadatait tartalmazó bizonyítványt lehet kiállítani. Ez érvényes olyan mutáns kiadványra is, amit több kiadó ad ki, ez esetben a bizonyítványon az összes kiadó által kiadott mutáció kumulált példányszámadatait kell feltüntetni.

V. GYORSJELENTÉS

15. §
(1) A gyorsjelentés alatt jelen szabályzat egy kiadvány egy naptári évben terjesztett nem auditált példányszámátlagának negyedévenként történő közlését érti. Ennek közzététele esetén a felhasználónak jeleznie kell, hogy „auditálás előtti adat”.
(2) A gyorsjelentésre azzal az – auditálási listán egyébként szereplő – kiadvánnyal lehet jelentkezni, amelyről a tárgyi negyedévet megelőző, a vizsgált időszakban terjesztési bizonyítvány már ki lett állítva. 
(3) A gyorsjelentés közzététele céljából a Matesz főtitkára eljuttatja a megfelelő űrlapokat minden, gyorsjelentésre jogosult kiadónak, a gyorsjelentés tárgyát képező időszak első hónapjának végéig.
(4) A gyorsjelentés elkészítéséhez szükséges adatok beadásának határideje:
a) az első negyedéves gyorsjelentés– a tárgyév április 30.,
b) a második negyedéves gyorsjelentés– a tárgyév július 31.,
c) a harmadik negyedéves gyorsjelentés– a tárgyév október 31.,
d) a negyedik negyedéves gyorsjelentés– a következő év január 31.
(4a) A kéthavonta és ritkábban megjelenő kiadványok esetében a gyorsjelentés elkészítéséhez szükséges adatok beadásának határideje:
a) az első negyedéves gyorsjelentés– a tárgyév május 15.,
b) a második negyedéves gyorsjelentés– a tárgyév augusztus 15.,
c)a harmadik negyedéves gyorsjelentés– a tárgyév november 15.,
d)a negyedik negyedéves gyorsjelentés– a következő év február 15.
(5) Az 5. § (1) bekezdésben az e) kategóriába sorolt kiadványok esetében a gyorsjelentés tárgyi időszaka a kiadvány megjelenési gyakoriságának fele. A gyorsjelentés beküldési határideje az itt meghatározott időszakot követő egy hónap.
(6) Bármely határidő túllépése esetén az adott negyedévi kiadvány adatainak gyorsjelentése elmarad. Az előző feltételek mellett benyújtott adatszolgáltatás esetén az előző bekezdésben leírt határidőket követő egy hónapon belül a Matesz főtitkára a gyorsjelentéseket nyilvánosságra hozza. 
(7) A gyorsjelentés tárgyát képező időszakot a következő esedékes auditálás alól elvonni nem lehet. Ha az auditálási listán szereplő kiadvány gyorsjelentésben szereplő negyedévenkénti és megjelenésenkénti összesen értékesített és/vagy terjesztett átlaga, valamint az erre az időszakra vonatkozó auditálás adatai között ±2%-os eltérés mutatkozik, ezt az eltérést a Matesz nyilvánosságra hozza.
 
15/A §
(1) Az adott kiadványára vonatkozó gyorsjelentési-adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tevő kiadó auditálását a Matesz fölfüggeszti, továbbá ezen tényt a Matesz tagjai számára nyilvánosságra hozza.
(2) Az a kiadó, amely 2 (kettő) egymást követő – az adott kiadványra vonatkozó – gyorsjelentési időszakban fönnálló adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, ezen kiadványát automatikusan törölteti a Matesz auditálási listájáról.
(3) A fölfüggesztett kiadvány akkor kerül vissza az auditálás folyamatába, ha a kiadó valamennyi, általa nem közölt adatot pótlólag megküldi a Matesznek
(4) A kiadó által 2 (két) egymást követő időszak után auditáltatott kiadványa akkor kerülhet ki az auditálás folyamatából, ha ezen igényét, gyorsjelentési kötelezettségét megelőzően, naptári félévenként egyszer az adatszolgáltatási kötelezettségét megelőző 30 (harminc) nappal előbb, igazolt módon a Matesz tudomására hozza.
(5) Amennyiben egy kiadvány gyorsjelentésben közölt példányszám-adatainak auditálása kétségessé válik, ezen kiadvány további gyorsjelentés-adatközlése felfüggesztésre kerül. Ezt a tényt a Matesz titkársága nyilvánosságra hozza.
 

VI. AZ AUDITÁLÁS FELÜLVIZSGÁLATA, PANASZELJÁRÁS

16. §
A Matesz írásos kérésére a tagnak meg kell engedni, hogy a Matesz által meghatalmazott képviselő 14 napon belül az összes szükséges dokumentumot megtekintse az auditor által végzett munka pontosságának ellenőrzése céljából, annak érdekében, hogy adott esetben új példányszám-ellenőrzés történhessen. 
 
17. §
(1) A Matesz által hozott bármely intézkedés, döntés, felülvizsgálat, elutasítás, visszautasítás, intézkedésre kötelezés (továbbiakban együtt: intézkedés) ellen az érintett fél panaszeljárást kezdeményezhet.
(2) Érintett félnek tekintendő bármely olyan természetes vagy jogi személy, akire az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés jogot határoz, kötelezettséget állapít meg.
(3) Bármilyen jellegű intézkedés ellen tett panaszt a Matesz főtitkárának címezve írásban, a részletes indokok felsorolásával kell előterjeszteni. 
 
18. § A panaszeljárás folyamata
(1) Mielőtt a Matesz főtitkára a döntőbizottsághoz továbbítaná a panaszkérelmet, megvizsgálja, hogy saját hatáskörben a panasszal érintett kérdésben tud-e dönteni. Amennyiben a panasz tényállása egyértelműen rögzíthető, a főtitkár a sérelmes helyzet rövid leírását a tagok számára hozzáférhető módon közzéteszi.
(2) Abban az esetben, ha a panaszeljárás alá vont és a panaszt tévő nem ugyanaz, ez előbbinek írásos nyilatkozatot kell válaszul adnia 14 napon belül. 
(3) Az írásos nyilatkozat átvétele mellett vagy az átadás elmulasztása esetén ezen 14 napon belül a Matesz főtitkára konzultál az érintett felekkel, megtárgyalva a panasz előterjesztésének szükségességét. 
(4) Ha a Matesz főtitkára saját hatáskörben helyt ad a panasznak, ez esetben a panaszeljárás befejezettnek tekintendő. A Matesz főtitkárának jog- és hatásköre az alapszabályban és jelen szabályzatban foglaltakon nem léphet túl, figyelemmel a 15/A §-ban foglaltakra.
 
19. §
(1) Ha a Matesz főtitkárának nincs jog-, ill. hatásköre a panasz elbírálására, úgy azt döntőbizottság elé terjeszti. Ugyanez vonatkozik a Matesz főtitkára által hozott döntésekre is. 
(2) Ha az ügy döntőbizottság elé kerül, a felmerülő költségeket a panaszeljárás megindítójának kell megelőlegezni. Abban az esetben, ha a panasz alaposnak bizonyult, az eljárásban elmarasztalt fél viseli a döntőbizottsági költségeket, legyen az akár maga a Matesz is. 
 
20. § A döntőbizottság
(1) A döntőbizottság ad hoc jellegű bizottsága a Matesznak. Az általa hozott döntés alapján a Matesz elnökségének a szükséges intézkedéseket, kezdeményezéseket a Matesz főtitkárának előterjesztése alapján meg kell tenni. A panaszos felek mindegyike jogosult és köteles egy-egy döntnököt, az eljárás megindításától számított 15 napon belül megjelölni. Az eljáró döntnökök meghívás alapján egyhangúlag választják meg a döntőbizottság elnökét.
(2) A döntőbizottság feladata, hogy határozzon valamely kiadó vagy kiadvány stb. ellenőrzéséből származó, jelen szabályzat hatálya alá tartozó vitában, a tisztességes piaci magatartás kívánalmainak megfelelően. 
(3) Határozatait szóban kihirdetve, de írásban hozza. A döntőbizottság eljárására az alapszabályban, jelen szabályzatban, valamint a Példányszám-ellenőrzési szabályzatban foglaltak az irányadóak.
 
21. §
(1) A döntőbizottsági eljárás kezdeményezését, vita esetén az eljáró döntőbizottság tagját a panaszos kérésére a Matesz főtitkára hajtja végre, jelöli ki. 
(2) Az összehívott döntőbizottság az érdekelt feleket tárgyalására meghívja, véleményüket, előterjesztésüket meghallgatja, tanúkat hallgat ki, iratokat, szakvéleményeket szerez be. 
(3) A döntőbizottság összehívását a Matesz elnöksége és a Matesz főtitkára is saját hatáskörében kezdeményezheti, bármilyen, szabályt sértő féllel szemben panaszeljárást kezdeményezhet. 
 
22. §
(1) Határozathozatalhoz mind a három tagnak jelen kell lenni. A döntőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntőbizottság tagjai a szavazástól nem tartózkodhatnak.
(2) A döntőbizottság tagjai a döntésre vagy véleményezésre eléjük terjesztett ügyekből származó információkat titkosan tartoznak kezelni. 
(3) A döntőbizottság határozatait az érintett felekkel szóban közlik, miután a határozatot a döntőbizottság zárt ülésén meghozta. Ezt követően a határozatot írásban 8 munkanapon belül kell az érintett feleknek megküldeni. 
(4) A tagkizárást kezdeményező határozat ellen az érintett fél az igazolt kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez fordulhat.
 
23. § A döntőbizottság által hozható határozatok
(1) Helyt ad a panaszos kérésének, vagy elutasítja azt.
(2) Kezdeményezheti a tag kizárását, vagy tagsági jogviszony felfüggesztését.
(3) Megváltoztathatja, módosíthatja vagy hatályában fenntarthatja a Matesz főtitkára által hozott döntéseket.

VII. MATESZ-EMBLÉMÁK

24. § Emblémahasználat, nyilvánosság
(1) Amíg a Matesz főtitkára igazolt módon, írásban nem értesíti az új jelentkezőt arról, hogy eleget tett a tagfelvétel követelményinek, addig az új jelentkező a Matesz nevét nem használhatja, és nem is jelentheti ki, hogy például „Beadtuk jelentkezésünket a Matesz-tagságra”, vagy hasonló kitételt a leendő tag nem használhat.
(2) Az auditálásra új kiadvánnyal jelentkező kiadónak tartozkodnia kell bármi, az auditálásra vonatkozó kijelentéstől (pl. az auditálás igénylésről, az Auditálási Listára történő felvételről, az auditálási folyamatról stb.), amig a kiadvány auditálása jelen SzMSz a 14. § (1) paragrafusban rögzített módon nem zárul le. 
(3) A Matesz – főtitkára révén – céljainak elérése érdekében nyilvánosságra hozhatja a terjesztési bizonyítványokat és gyorsjelentéseket, részben vagy egészben. Ezeket az adatokat elsősorban a tagság részére kell közölni, illetve szakkiadványban, esetleg saját kiadványként. 
(4) A Matesz-tagok a tagsági jogviszonnyal összefüggésben kizárólagosan: „A »cég neve« a Matesz tagja”, vagy „A Matesz tagja”, vagy a „ Matesz-tag”, mondatot használhatják.
(5) Ahol két vagy több, a Matesz által auditált kiadvány terjesztési adatainak összehasonlítása történik, ezt csak az ugyanabból a vizsgálati időszakból származó, ugyanolyan kategóriában lévő példányokkal lehet megtenni. 
 
25. §
(1) Minden adatot úgy kell feltüntetni, hogy egyértelműen kiderüljön, mely adatot hitelesített, és melyet nem a Matesz, ez mely időszakra terjed ki, illetve időszakok összehasonlítása esetén mely adat hitelesített, és melyik nem.
(2) Panaszeljárást lehet kezdeményezni bármely tag olyan jellegű hirdetése ellen, amely közvetlen vagy közvetett módon a Matesz-kimutatások és/vagy embléma használatával tisztességtelenül támad meg vagy hoz rossz hírbe mást kiadványt, magát a Mateszt vagy a hirdetési piac szereplőit
(3) E §-ban foglaltak megsértése esetén automatikus panaszeljárás indítható. 
 
26. §
(1) Amennyiben bármely Matesz-tag jelen szabályzat VII. fejezetében foglalt kötelezettségét megsérti, a Matesz főtitkára ezt a tényt – csak a tagok számára hozzáférhető módon – nyilvánosságra hozza.
(2) A Matesz tevékenysége során az egyes kiadványokat auditálja és ennek igazolására ezen kiadvány kiadója csak és kizárólag ezen kiadványhoz kapcsolódóan jogosult a példányszám auditálás emblémát ( print-audit embléma ) használni:
A Matesz print- audit emblémát nem szabad használni addig, amíg az első vizsgálati időszakot a Matesz jelen szabályzatban foglaltak szerint nem vizsgálta meg, és arról bizonyítványt nem adott ki. A print-audit emblémát a Matesz emblémával együtt is lehet használni:
(3) Amennyiben a kiadvány kiadója lemondja a kiadvány auditálását, a Matesz print-audit emblémát az utolsó Terjesztési Bizonyítvány kiállításának időpontjáig használhatja. A lemondás bejelentését követően ezen tényt a Matesz nyilvánosságra hozza. 
(4) A Matesz tevékenysége során létrejött adatok (auditált, gyorsjelentési adatok) a Matesz tulajdonát képezik, azokat bármilyen módon felhasználni, nyilvánosságra hozni csak a Matesz általi közzétételt követően lehet.

VIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. §
Jelen szabályzatban foglaltakat a Matesz közgyűlése a 7/2016 (04.22) Kgy számonkelt határozatával elfogadta, és az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot 2016. április 22-től rendeli alkalmazni.
 
Budapest, 2016. április 22.