Út az auditálásig


Általánosságok

A Print-Audit szolgáltatást kizárólag a Matesz-tagok vehetik igénybe, írásban igényelve azt. A példányszám-auditálás igénylési űrlapot itt töltheti le pdf formátumban.

Az auditálásra jelentkező kiadónak rendelkeznie kell az auditálandó kiadvány kiadói jogaival.

A kiadó az auditálás igénylésével egyben kötelezettséget vállal az adott kiadvány folyamatos auditálására, illetve az első auditálás lezárását követően a kiadvány Print-Gyorsjelentés adatainak negyedéves közlésére.

Auditfelelős személy

Az auditálással kapcsolatos feladatok elvégzésére javasoljuk, hogy a kiadó egy auditfelelős személyt nevezzen ki.

Az auditálás zökkenőmentességét segíti, ha az auditfelelős személy terjesztési és/vagy pénzügyi feladatokat lát el a kiadón belül.

Az auditálás tárgyi időszaka

Az auditálás a naptári félévekben (január–június, illetve július–december) nyomott és terjesztett példányszámokra vonatkozik.

Újonnan jelentkező kiadványok esetében az első auditálás tárgyi időszaka egy naptári negyedév is lehet.

Az auditálás előkészítése

Az auditálásra jelentkező kiadók az auditálás menetéről és szabályairól átfogó tájékoztatásban részesülnek. Ennek hiányában a Matesz egyetlen auditálást sem kezdhet meg. Ebben a munkában az auditfelelős személy, illetve a Matesz főtitkára vesz részt.

A tájékoztatást követően a
kiadó feltölti az auditálást alátámasztó adatokat a Matesz online adatközlő rendszerébe. Az adatközlés megtétele minden egyes auditálás megkezdésének egyik feltétele. A könyvvizsgáló felveszi a kapcsolatot az auditfelelős személlyel az auditálás időpontjának egyeztetése végett.

Az auditálások minden esetben a kiadónál kerül elvégzésre, ahol az auditfelelős személy a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátja a Matesz Auditálási szabályzata által előírt adatokat és dokumentumokat.

Az auditor

Az auditálást a Matesz által megbízott könyvvizsgáló cég (Coopsaldo Könyvvizsgáló Kft., 2092 Budakeszi, Hársfa utca 1., tel.: +3630 977 6152, kapcsolattartó: Csizmánné Bogdán Ágnes, e-mail: csizman@gmail.com) könyvvizsgálója végzi.

Auditdíjak és fizetési feltételek

Az auditálást díj ellenében végzik. Az auditálási díjak minden kiadvány esetében két tételből tevődnek össze: változó auditdíj és fix auditdíj.

A változó auditálási díj éves díj, amely az auditálandó kiadvány fizetett/ingyenes jellegétől, megjelenési gyakoriságától és nyomott példányszámától függ.

A fix auditálási díj féléves díj, amely az auditálandó kiadvány egyéb paramétereitől függ – az auditálások félévente ismétlődnek, kivételt az évkönyvek képeznek.

Az auditálást csak az auditálási díj előre kifizetése esetén végzik el.

Az auditálási díjak itt tekinthetők meg.

Az auditálás elvégzése és az auditálási jelentés kiállítása

Az auditálás során a könyvvizsgáló megvizsgálja a kiadó által közölt adatok hitelességét.

Az auditálás befejezését követően a könyvvizsgáló kiállít egy auditálási jelentéstervezetet, amelyet a kiadónak bemutat. Amennyiben a kiadó a jelentéstervezetet elfogadja, azt aláírja, és átadja a könyvvizsgálónak.

A kiadó által elfogadott és aláírt jelentést a könyvvizsgáló a Matesz-hez továbbítja.

Lezárt auditálás, Terjesztési bizonyítvány kiállítása

A könyvvizsgáló által megküldött jelentést a Matesz főtitkára áttekinti, és amennyiben ez nem tartalmaz kivetnivalót, elfogadja. Ezzel az auditálás lezártnak tekintendő.

Ha a Matesz főtitkára az auditálási jelentéssel nem ért egyet, úgy kérheti a könyvvizsgálótól az auditálás folytatását vagy újbóli elvégzését.

A lezárt auditálási jelentés alapján a Matesz kiállítja a Terjesztési Bizonyítványt, amely a Matesz tagok részére a weboldaláról elérhetőek és letölthetőek.

Kifogások, panaszok

Ha a kiadó nem ért egyet a Matesz főtitkára által hozott döntéssel, panaszt emelhet a Matesz elnökségénél. Ezt csak írásban lehet megtenni, feltüntetve a panasz tárgyát és a panasszal kapcsolatos tényeket.

Amennyiben a kiadó az elnökség döntésével sem ért egyet, vagy úgy ítéli meg, hogy ez meghaladja az elnökség kompetenciáját (előfordulhat az, hogy a panaszeljárás során üzleti titkok felfedésére kerülhet sor), a kiadó választott döntőbizottság létrehozatalát kezdeményezheti. A döntőbizottság döntése végleges.

Print-Gyorsjelentés

Az első auditálás lezártát követően a kiadó köteles az adott kiadvány terjesztési adatait negyedévi rendszerességgel a Matesz Print-Gyorsjelentésben közölni.

A Print-Gyorsjelentés a naptári negyedéves, nem auditált terjesztési adatokat tartalmaz.

Az adatok nyilvánossága

A Matesz tagjai hozzáférnek minden egyes jelentés minden részletéhez.

A Matesz-tagságon kívüli kör a féléves (Print-Audit – auditált), illetve negyedéves (Print-Gyorsjelentés – nem auditált) átlagos nettó nyomott, összesen értékesített és összesen terjesztett példányszámadatokhoz férhet hozzá.

A Matesz arra törekszik, hogy az általa nyilvánosságra hozott adatok minél több csatornán jussanak el az érdekeltekhez, úgy mint

  • A Matesz website-ján;

  • Automatikusan e-mailben, minden egyes tagnak;

  • Szaksajtó: Marketing & Média, Kreatív, Lapkiadás, Média Ász stb.

Adateltérések (±2%)

Amennyiben bármely kiadvány esetében a Print-Gyorsjelentés és az auditált negyedéves átlagos összesen értékesített és összesen terjesztett példányok között ±2%-ot meghaladó eltérést tapasztalunk, ezt nyilvánosságra hozzuk.

A Print-Audit-embléma használata

A Matesz emblémája az auditálás hiteles jele, ezt csak az auditált kiadványokban és/vagy ezekkel kapcsolatosan lehet közölni, az első lezárt auditálást követően.

Egyéb önszabályozási tételek

A Matesz arra törekszik, hogy az általa közölt adatok összehasonlíthatóak legyenek, ezek használata erősítse a tisztességes piaci versenyt, ezért szankciókat alkalmaz ezen eszmék megsértése esetén:

  • Auditálás felfüggesztése – a tagdíj kifizetésének késedelme és a Print-Gyorsjelentés-adatok késői megküldése esetében.

  • Helyesbítés közlése – téves adatközlés vagy Matesz-embléma helytelen használata.

  • Pénzügyi szankciók – az auditáláshoz szükséges adatok késői megküldése és a Print-Gyorsjelentés-adatok auditálatlansága esetében.

  • Kizárás a Matesz-tagok sorából – a Print-Gyorsjelentés-adatok auditálásának elmulasztása esetében, illetve egyéb, a Matesz szabályainak súlyos megsértése esetében.

Kijelentkezés a Print-Audit-listáról

Amennyiben egy kiadó bármely, a Matesz Print-Audit-listán szereplő kiadvány auditálását szüneteltetni kívánja, ezt a legutolsónak közölt Gyorsjelentés naptári negyedévet követő naptári félévvel megteheti (a Print-Gyorsjelentésekben közölt adatokat kötelezően auditálni kell).