Digital-Audit szabályzat


Az audit szabályzat

Tartalomjegyzék

#1.1. Meghatározások

#1.2. A digitális példányok auditálása

#1.3. A digitális példányok auditálását alátámasztó dokumentumok, információk

#1.4. A digitális példányok auditálásának lépései

#2. Technikai követelmények a digitális példányszámok auditálásához

1.1. Meghatározások

1.1.1. Digitális példány – a nyomtatott példány digitális megfelelője, mely elektronikus úton külön entitásként kerül terjesztésre, és amelynek az alábbi közös vonásai van a nyomtatott példánnyal:

a) Kiadvány címe. Kivételt képez az az eset, amikor a digitális példány címe az elektronikus jellegére és/vagy terjesztésére vonatkozó elemeket tartalmaz;

b) Megjelenési dátum;

c) Megjelenési gyakoriság;

d) Rendelkezik a nyomtatott példányéval megegyező egyedi azonosítóval;

e) Mind a szerkesztőségi, mind a hirdetési tartalma teljesen megegyezik a nyomtatott példány tartamával.

Kivételt képez:

• a digitális technológiából adódó további hozzáadott tartalom, illetve tartalom-gazdagítás (pl. rich media hozzáadása egy hirdetéshez),

• a digitális terjesztési módból adódó módosítások

• az a nyomtatott példányban megjelentetett tartalom, amit illegális közölni digitális formában.

• további kivételt képez, ha a digitális példányban nem szerepel egy vagy több hirdetés, amely a nyomtatott változatban megjelent: vagy a reklámozó kérésére, vagy pedig azért, mert a médiahordozó eszköz erre képtelen

amennyiben az adott időszak valamely print példánya nem kerül teljes mértékben digitalizálásra (pl. mellékletek nélkül), ez a tény kiadói bevallás alapján kerül feltüntetésre az adatközléskor.

1.1.2. Referencia példány/példányok – az a nyomtatott példány, amelynek a digitális példány a mása. A referencia példányok alatt az adott időszak (havi/negyedéves/féléves/éves) előfizetési példányai – előfizetések – értendők.

1.1.3. Rendelkezésre állás – a digitális példány elérhetősége a fogyasztó által.

1.1.4. Rendelkezésre állási idő – az időintervallum, amíg a digitális példány a fogyasztó által elérhető.

1.1.5. Hozzáférés – a fogyasztó hozzáférése a digitális példányhoz, ami a tartalomhoz való bejelentkezéssel, ennek letöltésével, e-mail-ben való elküldéssel stb. történik.

1.1.6. Megjelenési szám – a nyomtatott és digitális példányokon feltüntetett egyedi azonosító, amely megtalálható az összes, az adott megjelenéshez kapcsolódó dokumentumban (sorszám, megjelenési dátum stb.).

1.1.7. Digitális példány terjesztési ciklusa – a digitális kiadvány két megjelenése között eltelt idő, melynek vége a referencia példány következő lapszámának megjelenésével egybeesik.

1.1.8. Digitális példány megjelenési gyakorisága – megegyezik a referencia példány megjelenési gyakoriságával.

1.1.9. Fizetős digitális példány – értékesítésre szánt példány, melyek birtokbavételéhez a fogyasztóknak fizetniük kell.

1.1.10. Értékesített digitális példány – az a digitális példány, mely értékesítése révén a kiadó áfával növelt árbevétele eléri a referencia példány impresszumában feltüntetett fogyasztói árának (lapár) vagy a referencia példányok impresszumában feltüntetett (nyomtatott termék azonos időszakra vonatkozó előfizetési) árának 20%-át.

1.1.11. Ingyenes digitális példány – ingyenesen terjesztett, vagy olyan fizetős digitális példány, amely értékesítése révén a kiadó áfával növelt árbevétele nem éri el a referencia példány/példányok alapárának 20%-át.

1.1.12. Kéretlen digitális példányok – a kéretlenül terjesztett digitális példányok nem kerülnek jelentésre.

1.1.13. Előfizetéses digitális példány – értékesített digitális példány, amit szerződés alapján egyéneknek vagy jogi személyeknek (előfizetőknek) juttatnak el egy előre meghatározott időszakra, előre meghatározott összegért (előfizetési díj), mely összeget az előfizetők előre fizetnek ki. Az előfizetési díjak beszedését, a címlisták kezelését és a példányok szolgáltatását a kiadók közvetlenül vagy az általuk megbízott jogi személyek egyaránt végezhetik.

1.1.14. Darabonként értékesített digitális példány – egyenként értékesített digitális példányok. Amennyiben egy ügyfél egy adott intervallumban megjelenő digitális példányok csak egy tetszőlegesen lehívható részére fizet elő (pl. egy félév megjelenéseinek felére), ezen példányok darabonkénti értékesítésnek számítanak.

1.1.15. Duplikáció – amennyiben egy ügyfél mind a nyomtatott (referencia), mind a digitális példányra szerez jogosultságot, az adott példány duplikál. A duplikáció arányokat ki kell mutatni az auditálás során.

1.1.16. Kapcsolt értékesítés (combo) – egy nyomtatott kiadvány és egy másik kiadvány, vagy ugyanazon kiadvány másik megjelenésének digitális változatának együttes értékesítése. Ahhoz, hogy ezek a példányok értékesített példányként bekerülhessenek a Matesz jelentésbe, a digitális példány fogyasztói árának el kell érnie a vonatkozó időszakhoz kapcsolódó referencia ár 20%-át, a print példány fogyasztói árának pedig a vonatkozó időszak 30%-át.

1.1.17. Saját kiszolgálás – a kiadó által, vagy tulajdonában lévő cég által üzemeltetett digitális példányokat kiszolgáló rendszer.

1.1.18. Külső kiszolgálás – a kiadótól független cég által üzemeltetett digitális példányokat kiszolgáló rendszer.

1.1.19. Audit tárgyi időszak – Az audit tárgyi időszak megegyezik a nyomtatott példányok auditálásának időszakával, azaz naptári negyedévek és/vagy félévek. A nyomtatott példányok auditálásával szemben, a digitális példányok auditálása folyamatosan zajlik.

1.1.20. Adatközlés – a digitális példányok auditálásának eredménye a nyomtatott példányok auditálásának eredményével egyszerre kerülnek nyilvánosságra, a digitális audit bizonyítvány formájában. A digitális példányszám-adatok összeadásra kerülnek a nyomtatott példányokkal.

1.2. A digitális példányok auditálása

1.2.1. A digitális példányok a jelen és az egyéb érvényes Matesz szabályok figyelembe vételével kerülnek auditálásra.

1.2.2. Csak olyan kiadványok digitális példányait lehet auditálásra regisztrálni, amelyek alá vannak vetve a print-audit szolgáltatásnak. Digitális példánynak csak azt a kiadvány megjelenését tekintjük, mely a referencia példányai digitális megfelelője. A digitális példányok auditálási időszaka megegyezik a referencia példányok auditálási időszakával.

1.2.2.1. A MATESZ elnökségének egyedi döntése alapján olyan digitális lapok auditálása is lehetséges, amelynek nincs nyomtatott referencia példánya, de kiadója eleget tesz a MATESZ tagság feltételeinek és vállalja a digit audittal járó kötelezettségeket is.

1.2.3. Amikor a kiadó regisztrál a kiadásában lévő digitális példányok auditálására, nyilatkoznia kell arról, hogy a digitális példányok kiszolgálása saját, vagy külső rendszerrel történik. Amennyiben a kiszolgálási rendszerrel változás történik, a kiadónak erről értesítenie kell a Matesz-t, még a bevezetés előtt, hogy az auditálás folytatásához szükséges lépések megtörténjenek. Ellenkező esetben a Matesz nem garantálja az új rendszerben terjesztett példányok auditálását.

1.2.4. A digitális példányok auditálása során az alábbi elveket kell alkalmazni:

a) A digitális példányok tartalmi különbözősége a kiadó bevallása alapján kerül feltüntetésre az adattáblában. A kiadói bevallásokat adatközléskor a Matesz összesíti, és közzéteszi a weboldalán, valamint a Terjesztési Bizonyítványokon. A bevallások hitelességének ellenőrzését a Matesz teljes, vagy mintavételes eljárással ellenőrzi.

b) Minden terjesztett digitális példány esetében elegendő bizonyítékot kell felmutatni az alábbiakhoz:

I. a digitális példányok igényléséről;

II. a digitális példányok rendelkezésére állásáról, értesítési kötelezettség esetében, az értesítés megtörténtéről; III. értékesített példányok esetében, a vonatkozó időszakhoz kapcsolódó referencia ár legalább 20 %-os áfával növelt árbevétel meglétéről.

c) Meg kell győződni arról, hogy a címzettek értesültek arról, hogy minden egyes általuk igényelt digitális példány a terjesztési cikluson belül rendelkezésükre állt;

d) Elegendő információt kell szerezni arról, hogy egy adott ügyfelet azonosítani lehessen, mind a tényleges cég-ügyfél kapcsolat, mind a pénzügyi tranzakciók megállapításához.

e) Elegendő információt kell szerezni az ingyenesen terjesztett digitális példányok esetében az ügyfél aktivitásról, azaz a beleolvasásról. Ingyenes példányok esetén a beleolvasási arány feltüntetésre kerül adatközléskor.

1.2.5. A digitális példány kiadója köteles e-mailben értesíteni a Matesz-t (vagy a Matesz által megbízott személyeket) a digitális példány rendelkezésére állásáról, minden felhasználó tekintetében, aki a digitális példányt igényelte.

1.2.6. A digitális példány kiadója köteles pontos nyilvántartást vezetni azokról, akiket e-mailben értesít a digitális példányok rendelkezésére állásáról.

1.2.7. A kiadó köteles a terjesztési cikluson belül korlátlan és folyamatos hozzáférését biztosítani minden egyes digitális és referencia példányhoz a Matesz- nek (vagy a Matesz által megbízott személyeknek). Ezenkívül, a kiadónak el kell juttatnia a Matesz-hez az összes, a digitális terjesztést érintő (előfizetési) akciók, promóciók teljes anyagát.

1.2.8. Amennyiben egy digitális példány tartalma nem felel meg jelen szabályozás 1.1.1. paragrafusában rögzített feltételeknek, az adott megjelenés összes digitális példányát törölni kell a jelentésből.

1.2.9. Az igénylés nélkül terjesztett digitális példányokat törölni kell a jelentésből.

1.2.10. A digitális példányok rendelkezésre kell álljanak minden igénylőnek a terjesztési cikluson belül, az alábbiak szerint:

• napilapok esetében – az adott megjelenési nap végétől visszamenőlegesen számított összesen maximum 5 óra kiesés mellet;

• hetente kétszer megjelenő lapok – maximum 24 óra kiesés mellet;

• hetilapok esetében – a terjesztési ciklust végét megelőző nap végéig visszamenőlegesen számított maximum 72 óra kiesés mellet;

• kéthetente megjelenő lapok esetében – a terjesztési ciklus végét megelőző nap végéig visszamenőlegesen számított maximum 120 óra kiesés mellet;

• havonta és ritkábban megjelenő lapok esetében – a terjesztési ciklus végét megelőző nap végéig visszamenőlegesen számított maximum 168 óra kiesés mellet.

A fentieket meghaladó mértékű kiesések esetében, az adott megjelenés összes példányát törölni kell a jelentésből.

1.2.11. A kiadó köteles a Matesz-t értesíteni az esetleges kiesésekről. Ennek elmaradása esetében az adott megjelenés összes digitális példányát törölni kell a jelentésből.

1.2.12. Az auditálás során megállapításra kell kerüljön az, hogy minden jogosult ügyfélnek “ingyenesen terjesztett” példányt akkor lehet számításba venni, ha a jogosultság megszerzését követően az ügyfél a rendelkezésre állási időben legalább egyszer és 90 naponként sikeres kísérletet tett arra, hogy a digitális példányhoz hozzáférjen (login+passworddel belépet az erre alkalmas webes felületre, vagy sikeresen letöltötte a neki járó tartalmat).

1.2.13. A fizetős digitális példányok auditálása során meg kell határozni azt az ügyfélkört, amely jogosultságot szerzett a kiadvány mindkét – nyomtatott és digitalis – példányára. A duplikációról a kiadó köteles értesíteni a Matesz-t. Az ellenőrzés során meg kell határozni a duplikáció arányát. A Matesz nyilvánosságra hozza a duplikáció arányát.

1.3. A digitális példányok auditálását alátámasztó dokumentumok, információk

1.3.1. A kiadók felelőssége, hogy gyűjtse, tárolja és az auditornak bemutassa az összes, az auditálást alátámasztó dokumentumot, információt, archívumot vagy bármely bizonyítékot. A kiadó felelőssége az is, hogy az auditálással kapcsolatosan biztosítsa a digitális terjesztést végző partnereinek teljes együttműködést a Matesz-el.

1.3.2. Általánosságban, a digitális terjesztési szerződések, megrendelések, elszámolások mindegyikét az auditor rendelkezésére kell bocsájtani.

1.3.3. A darabonként értékesített digitális példányok alátámasztásához az alábbi feltételek szükségesek:

• A digitális példányok végfelhasználóinak listája;

• A digitális példányok igénylése (megrendelése), a hozzáférés jogcímének megszerzése;

• A példány értékesítéséből származó áfával növelt árbevétel és a referencia példány 20 %-os értékének elérése.

1.3.4. Az előfizetéses digitális példányok alátámasztásához az alábbi feltételek szükségesek:

• Az előfizetésekkel kiszolgált személyek listája;

• Az előfizetések igénylése;

• A referencia példányok áfával növelt árbevétele és ennek 20%-ának elérése.

1.3.5. Az ingyenesen terjesztett digitális példányok alátámasztásához szükséges feltételek:

• Azon személyek listája, akiknek terjesztették a digitális példányokat;

• A digitális példányok igénylése.

1.3.6. A digitális példányokkal megcélzottak listáját megjelenésenként kell vezetni. A listának az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) Személyek esetében:

• Teljes név

• Teljes postai cím

• Telefonszám

• E-mail cím

b) Közületek esetében:

• Cég teljes neve

• Teljes cím

• Bankszámlaszám

1.3.7. E-mail kiszolgálás ellenőrzéséhez:

• A jogosultak teljes e-mail címlistája, megjelenésenként;

• Minden egyes értesítés kiküldését alátámasztó mail-szerver forgalom teljes naplóját.

1.3.8. A duplikációk megállapításához a kiadó a Matesz rendelkezésére kell bocsássa a deduplikáláshoz szükséges információt:

• duplikációhoz vezető terjesztési promóciók teljes anyaga;

• nyomtatott példányok előfizetési listája;

• Digitális előfizetési listák.

1.4. A digitális példányok auditálásának lépései

Az auditálás elvégzésének részleteit az auditálási program tartalmazza, mely a Matesz belső ellenőrzési dokumentuma.

A digitalis példányszámok auditálásához szükséges technikai követelményeket a jelen digital-audit szabályzat 2. pontja tartalmazza.

A digitális példányok auditálásához az alábbi lépések szükségesek:

1.4.1. Regisztráció az auditálásra – a regisztráció során megállapításra kerül, hogy az adott kiadvány milyen protokoll szerint kerül digitális terjesztésre, továbbá az elvégzendő feladatok listája és az auditálási díjak.

1.4.2. Előkészítés – a Matesz felkészíti a kiadót és/vagy ennek szolgáltatóját a digitális példányok auditálására. Tisztázásra kerülnek az auditálási szabályok, illetve a kiadó/szolgáltató által elvégzendő feladatok.

A Matesz megszerzi a hozzáférést a tartalomhoz, és meghatározásra kerül a referencia-példányok kézbesítésének részletei.

Amennyiben szükséges, a Matesz által előírt ellenőrzési kódok bele kerülnek a terjesztési rendszerbe.

1.4.3. Kiadói adatközlés – a kiadó a nyomtatott példányok adatközléssel egyben (Gyorsjelentés, illetve audit- adatközlés) – kivéve az 1.2.2.1 pontban írt esetben – közli a Matesz-szel a digitális példányokra vonatkozó adatokat, a Matesz online adatfeltöltő rendszeréből letölthető digit adatlap kitöltésével, majd a rendszerbe történő feltöltésével.A digitális példányok adatainak rendszerbe történő online feltöltés lehetősége 2016. január 1-től áll rendelkezésére.)

1.4.4. Tartalom-ellenőrzés – a tartalom-ellenőrzés folyamatosan zajlik, mintavételes módszerrel.

1.4.5. Jogosultságok megszerzése – ellenőrzésre kerül a regisztrációs protokoll, illetve a regisztráltak adatbázisa, ehhez a kiadó, és/vagy ennek szolgáltatója biztosítja az adatokat. Mintavételes módszer.

1.4.6. Készenlét – a készenlét-ellenőrzés folyamatosan zajlik, mintavételes módszerrel.

1.4.7. Hozzáférés – a hozzáférés-ellenőrzés folyamatosan zajlik, mintavételes módszerrel.

1.4.8. Értesítés – a rendelkezésre álló regisztrációs adatbázis illetve szervernapló felhasználásával, mintavételes módszerrel.

1.4.9. Kifizetések – ezek ellenőrzése a nyomtatott példányok auditálása alatt történik, a fizetős kiadványok auditálási szabályzatban foglaltak szerint. A könyvvizsgáló az így megszerzett információt továbbítja a Matesz-hez.

1.4.10. Deduplikálás – a Matesz elvégzi a nyomtatott és digitális példányok deduplikációját, abban az esetben, ha a digitális példány az audit feltételeinek nem felel meg Az eredmény figyelembevételével kiszámítja a deduplikálás arányát.

1.4.11. Adategyeztetés – a Matesz a rendelkezésre álló információk alapján a megfelelő korrekciókat végzi a kiadói adatközlésben, ezekről tájékoztatja a kiadót.

1.4.12. Audit lezárása – amennyiben a kiadó elfogadja a korrekciókat, az auditálás lezártnak tekintendő.

1.4.13. Adatközlés – a lezárt auditálás adatai közlésre kerülnek úgy, hogy minden esetben kiolvashatóak legyenek mind a nyomtatott, mind a digitális példányok, továbbá feltüntetésre kerülnek az 1.2.4. a) pont szerinti kiadói bevallások, az 1.1.1. e) pont ötödik bekezdés szerinti beleolvasási arányok, valamint a duplikált értékesítések (print és digit példány együttes értékesítése).

A digitális példányok közlése kiadványonként a csatolt Terjesztési Bizonyítvánnyal kerülnek közlésre.

1.4.14. Provider tanúsítása – a digitalis példányok terjesztését végző providerek, technikai követelményeknek történő megfelelőségét, tanúsítását a Matesz kétévente ellenőrzi és a tanúsítványt kiállítja.

2. Technikai követelmények a digitális példányszámok auditálásához

2.1. Bevezető – az alábbi protokoll a digitális példányok auditálási-rendszer beállítását szolgálja. A Matesz Digital-Audit a tesztelési fázison túl van, a továbbiakban az auditálás a jelen protokollok alapján fog történni.

2.2. Követelmények – az alábbi követelmények általánosak. Mivel a szolgáltatók (a digitális példányokat kiszolgáló szervezetek – adott esetben a kiadók is kiszolgálók lehetnek, tehát a protokollt be kell tartani a kiszolgálónak függetlenül attól, hogy a kiszolgáló a kiadó maga, vagy a kiadó által megbízott szervezet) sokféle rendszert használnak terjesztésre, egy megelőző vizsgálat során megállapítjuk, hogy ezek közül melyeket kell teljesíteniük. A szolgáltatónak a következőket kell biztosítania/megvalósítani/nyújtania (feltéve, ha az adott követelményhez tartozó technológiát használja terjesztéshez):

2.3. Előfizető-lista – rendszeres időközönként a következő listát (minimum havonta): előfizető-kód;kiadvány-kód;jogosultság-kezdete;jogosultság vég, ahol a jogosultság kezdete/vége az adott hónap megfelelő napja, egész számmal leírva. Például: 654321;KIADVANY1;3;31 A fájl neve: provider_azonosito_YYYY_MM.csv

2.4. Előfizető-ellenőrző lista – kérésre, (kis számú) előfizetőkódhoz meg kell adnia az előfizető összes, az auditáláshoz kapcsolható adatát. Így ellenőrizzük, hogy az előfizetőkódok mögött valós regisztráció van. Gyakorisága: minimálisan két alkalom audit-időszakonként, de maximum havonta egyszer.

2.5. Mérőkódok – biztosítania kell, hogy a Matesz által adott mérőkódot megfelelően felparaméterezve „meghívja” (azaz a daudit.matesz.hu webszerver logjában megjelenjen egy sor) az előfizető olvasókészüléke vagy a szolgáltató szervere a megfelelő előfizetők akcióira, de minimum a kiadvány/kiadvány oldal letöltésekor/olvasásakor minimum egyszer.

2.6. Készenlét-ellenőrzés – biztosítania kell, hogy a daudit.matesz.hu-ról az auditálandó kiadványok automatizálható módon, elfogadható költséggel elérhetők legyenek. Az automatizálás a Matesz feladata, de a szolgáltatónak az automatizálást minden lehetséges módon segítenie kell.

2.7. e-mail ellenőrzés – az előfizetőkkel a szolgáltatótól induló, az auditálással kapcsolatba hozható, az előfizetők személyes adatait nem tartalmazó (kivétel az előfizető e-mail címe), automatikus email- kommunikáción keresztül kell vezetniük a daudit.matesz.hu smart-host mail szerveren. Az e- maileket teljes egészében tároljuk az audit időszak végét követő 30 napig.

2.8. Előfizetők regisztrációja – az előfizetők elektronikus regisztrációjakor maximálisan törekedni kell arra (és a mindenkor széles körben ismert technológiák megfelelő használatával biztosítani kell azt), hogy ember végezze a regisztrációt (automata ne regisztrálhasson) és a kötelezően kitöltött mezők valós értékeket tartalmazzanak.

2.9. Ingyenes és fizetett példányok elkülönítése – ha egy kiadványnak vannak ingyenes és fizetett példányai, akkor a következő pontok VALAMELYIKÉNEK megfelelően kell eljárni:

• Az ingyenes példányok NEM generálhatnak mérőkód-logot

• Az ingyenes példányok generálhatnak mérőkód-naplót (logot), de ebben az esetben a kiadvány kódjának a mérőkódban balról ki kell bővülnie az „i_” karaktersorozattal. Például ha a mérendő kiadvány kódja „kiadvany1”, akkor az ingyenes példányoké „i_kiadvany1” lesz.

2.10. Előfizetőhöz nem köthető kiadvány-letöltése – nem generálhatnak mérőkód-logot vagy ha igen, a mérőkód paraméterében az előfizető azonosítójának üresnek kell lennie.

2.11. Technikai információk

Mérőkód – az előfizetők akcióinak mérése web-alapon történik. A szolgáltató weboldalaiba beépített kód hatására az előfizetői akciók forgalmat generálnak a daudit.matesz.hu gépen. A daudit.matesz.hu gépen a logokban megjelenő adatokat elemezzük az audit során.

Weboldalba beépítendő kód http://daudit.matesz.hu/cegnev/tracking.gif?u=userid&a=action_number &p=kiadvanyid&i=lapszamid&t=terjesztes_tipus[&egyeb_cegfuggo_kodok]

Figyelem! – ez a kód változtatás nélkül alkalmatlan a mérésre. A kódban szereplő cegnev,userid,action_number,kiadvanyid,lapszamid,terjesztes_tipus,[&egyeb_cegfugg o_kodok] karaktersorozatokat ki kell cserélni az alább leírtaknak megfelelően.

cégnév – a Matesz küldi meg, csak a kiszolgáló cégre utaló karaktersorozat karaktersorozat elnevezését.

kiadványid – a kiadvány azonosítója. A Matesz adja meg.

lapszámid – az adott kiadvány lapszámának azonosítására szolgál. A lapszámid csak az angol abc ABC kisbetűit, az aláhúzásjelet és számjegyeket tartalmazhat. A lapszámid-nek lapszámonként egyedinek kell lennie egy kiadvány TELJES életciklusára vonatkoztatva.

Példák:

2010_152

2010_januar

2010_marcius_10

Praktikusan érdemes a lapszámot a kiadó által használt lapszámból generálni a következő alapján:

• Minden nagybetűt kisbetűre cserélni.

• Minden ékezetes betűt az ékezet nélküli párjára cserélni (á->a, é->e stb).

• Minden nem számjegy és nem az angol abc betűibe tartozó karaktert aláhúzás karakterre:_ cserélni

• Az egymás után többször szereplő aláhúzásjeleket egyetlen (EGY!) aláhúzásjelre cserélni

A lapszamid-ot a terjesztő generálja.

action_number

1 nem besorolt akció

2 olvasás

3 letöltés

4 egyéb kiadvány-eléréssel kapcsolatos akció

5 regisztráció

6 regisztrációmódosítás

7 regisztráció-megszüntetés

8 egyéb regisztrációval kapcsolatos akció

9 előfizetés

A lemondás

B előfizetés módosítása

C egyéb előfizetéssel kapcsolatos akció

D bejelentkezés

Bizonyos akcióknál értelmezhetetlen a kiadvanyid/lapszamid (pl. regisztrációval kapcsolatos akciók, bejelentkezés). Ezekben az esetekben a paraméter értéke üres. Nem kötelező minden akciókódot használni. Arról, hogy milyen akciókódokat kötelező megvalósítani és milyen feltételekkel használni, minden terjesztővel egyénileg állapodik meg a Matesz, a terjesztő lehetőségeit és az auditálás követelményeit figyelembe véve.

userid – a Matesz számára fenntartott azonosító, nem azonos a login-névvel. A userid-k alapján a terjesztőnek kérésre meg kell adnia az előfizető bizonyos adatait, ellenőrzés céljából.

terjesztes_tipus – egy karakter hosszú kód, ami a terjesztés típusára utal

e előfizetéses

d darabonkénti

i ingyenes

Smart Host – a szolgáltató beállítja e-mail szerverén a daudit.matesz.hu gépet smarthostnak, ezáltal a levelek átmennek a daudit.matesz.hu gépen. Beállításkor használható:

• SMARTTLS titkosított kapcsolat, amihez login nevet és jelszót a Matesz ad

• fix IP-címről titkosítatlan, bejelentkezést nem igénylő kapcsolat, ekkor a szolgáltató megadja a fix IP-címet, amelyről küldi a leveleket.